Ministria e Mbrojtjes - Arkivi 2008-2013

Spitali Ushtarak Qendror Universitar

Spitali Ushtarak Qendror Universitar (SUQU) është institucion kombëtar shëndetësor i Ministrisë së Mbrojtjes së Republikës së Shqipërisë (RSH) që siguron ndihmën mjekësore të specializuar për efektivat e Forcave të Armatosura (FA), të strukturave që parashikon statusi i ushtarakut dhe për popullsinë civile, për problemet e politraumës.
SUQU është institucion publik shëndetësor që përmbush misionin në mbështetjen shëndetësore të FA si dhe trajtimin e politraumës në nivel kombëtar që nga viti 1993 e konfirmuar me Vendim të Këshillit të Ministrave nr. 357 datë 13.07.2002 ku Spitalit Ushtarak Qendror i jepet statusi “Spital Universitar” dhe emërohet “Spitali Ushtarak Qendror Universitar” (SUQU).
Ky institucion bazohet në rregulloren e saj e cila përcakton qartë drejtimet dhe parimet themelore të veprimtarisë së institucionit, bën ndarjen në mënyrë të përcaktuar të përgjegjësive, detyrimeve dhe problemeve që rrjedhin në zbatimin praktik të urdhrave dhe udhëzimeve të strukturave eprore për Drejtorinë e Përgjithshme të Spitalit, administratën dhe shërbimet mjekësore.
Gjithashtu rregullorja përcakton në mënyrë funksionale detyrat dhe të drejtat e strukturave ndër-spitalore, të personelit dhe përcakton mundësitë për veprimtari të pavarur mjekësore, kërkimore, shkencore, teknike dhe financiare.
Elementet e saj shërbejnë për strukturat vartëse dhe të gjitha hallkat e të drejtat funksionale për rritjen e cilësisë së shërbimit shëndetësor.
Rregullorja harmonizon marrëdhëniet organizative dhe pedagogjike ndërmjet strukturave përbërëse dhe shërbimeve mjekësore të SUQU. Rregullon marrëdhëniet didaktike ndërmjet Spitalit Ushtarak Qendror Universitar dhe Fakultetit të Mjekësisë.