Ministria e Mbrojtjes - Arkivi 2008-2013

Misioni dhe detyrat

SUQU është institucioni më i lartë, diagnostikues, mjekues, parandalues dhe trajnues, për mjekësinë ushtarake. Ai siguron mbështetje mjekësore të FA në rol 3, dhe trajnon, përgatit personelin mjekësor ushtarak për rolin 1 dhe 2 të ndihmës mjekësore, parandalimin e sëmundjeve dhe epidemive, riaftësimin e forcave në kohë paqe, konflikti e krize dhe menaxhimin e politraumës në nivelin kombëtar. Në bashkëpunim me shërbimet shëndetësore civile, ofron ndihmë mjekësore për popullatën në katastrofa e fatkeqësi. Në këtë kuadër ai synon të ketë në përbërjen e tij një staf 40% civil dhe 60% ushtarak.

Detyrat e SUQU
SUQU si institucion i lartë diagnostikues, mjekues dhe shkencor realizon këto detyra:
-  Trajtimin mjekësor të specializuar të personelit ushtarak aktiv, në rezervë, apo në pension, familjeve të këtyre ushtarakëve, dhe punonjësve civilë në FA.
-  Trajtimin mjekësor të specializuar në nivel kombëtar për shërbimet e politraumës.
-  Mjekësinë parandaluese në FA të RSh nëpërmjet studimit dhe përpunimit të masave për parandalimin e sëmundjeve dhe të mbrojtjes shëndetësore të efektivave nga faktorët fizikë, kimikë, dhe biologjikë.
-  Studimin, përpunimin dhe botimin e doktrinave, manualeve dhe materialeve të tjera për mbështetjen shëndetësore në funksion të edukimit shëndetësor të efektivave dhe personelit shëndetësor në FA.
-  Përgatitjen pedagogjike për formimin e studentëve të mjekësisë, të mjekëve specializantë si dhe personelit shëndetësor në FA.
-  Veprimtari studimore, kërkimore dhe shkencore në fushën e mjekësisë ushtarake.
-  Mbështetjen shëndetësore të veprimtarive operacionale të FA, në operacionet humanitare, në fatkeqësi, katastrofa natyrore dhe kriza nga konfliktet.

Historiku dhe Struktura
-  SUQU është në varësi direkt të ministrit të Mbrojtjes dhe bashkërendon veprimtarinë funksionale me Ministrinë e Shëndetësisë, Ministrinë e  Arsimit dhe Rektoratin e Universitetit të Tiranës.
-  Në situatë operacionale luftarake në kohë paqeje apo lufte, drejtimi ose komandimi i SUQU bëhet nga autoritet ushtarake të nxjerra nga shefi i Shtabit të Përgjithshëm të FA.
-  Drejtoria e Përgjithshme e SUQU drejton, organizon dhe kontrollon veprimtarinë e strukturave vartëse, Spitalit Ushtarak, Qendrës Kombëtare të Traumatologjisë dhe IKMU. Drejtoria e Përgjithshme e SUQU zbaton politikat shëndetësore të Këshillit të Ministrave, Ministrisë së Mbrojtjes dhe Ministrisë së Shëndetësisë.

Funksionet Kryesore Drejtuese të SUQU janë:
-  Drejtori i Përgjithshëm i  SUQU
-  Bordi Tekniko-Administrativ (BTA)
-  Nëndrejtori i  mjekimit /Kryetar i Komisionit Ushtarak Mjekësor
-  Nëndrejtori i Administratës/Shërbimeve
-  Drejtori i Spitalit Ushtarak (SU)
-  Drejtori i Institutit të Kërkimeve Mjekësore Ushtarake (IKMU)
-  Drejtori i Qendrës Kombëtare të Traumës (QKT)