Ministria e Mbrojtjes - Arkivi 2008-2013

Strategjia ndërsektoriale e parandalimit të luftës kundër korrupsionit dhe qeverisjes transparente

2011-2013 Plani 3 vjeçar

Ky dokument përmban të integruar planet e veprimit të Ministrive të Linjës, në zbatim të Strategjisë për Parandalimin, Luftën kundër Korrupsionit dhe Qeverisjen Transparente 2008-2013. Draft i miratuar në mbledhjen e Grupit Ndërministror të Punës në datë 8 qershor 2011.

Përmbajtja
Reformat në Administratën Publike                                                                       
Reformat në Agjencitë e Zbatimit të Ligjit                                                             
Reformat në Fushën e Drejtësisë dhe në Sistemin Gjyqësor                                 
Reformat në Sistemin Financiar
Reforma në Sistemin e Prokurimit Publik
Transparenca e Sektorit të Biznesit
Shërbimi i Jashtëm (MPJ)
Reforma në Sistemin e Arsimit dhe Shkencës
Reformat në Fushën e Mbrojtjes
Reforma Rregullatore e Licensimit
Reformat në Shërbimet Publike
Forcimi i Standardeve në Sektorin e Biznesit
Reformimi i Sistemit të Buxhetimit dhe të Planifikimit të të Ardhurave dhe Shpenzimeve
Reformat Mjedisore
Reformat në Fushën e Bujqësisë dhe Mbrojtjes së Konsumatorit
Reforma në Sektorin Publik
Reformat e Punës dhe Mbrojtjes Sociale
Reformat në Shëndetësi

 

Plani i Veprimit në pdf