Ministria e Mbrojtjes - Arkivi 2008-2013

Përmbajtja e Strategjisë së Menaxhimit të Burimeve Njerëzore (2011 - 2015)

       Hyrje
  1.  Gjendja e deritanishme
  2.  Vizioni dhe Parimet
  3.  Menaxhimi i Ciklit Jetësor
  4.  Objektivat
  5.  Përgjegjësitë e Strukturave të Burimeve Njerëzore
  6.  Menaxhimi i Forcës
  7.  Rekrutimi
  8.  Trajnimi 
  9.  Shpërndarja  dhe plotësimi  me personel
10.  Zhvillimi
11.  Mbështetja
12.  Nxjerrja në rezervë, lirim e pension
13.  Shtojcat

Në linkun e mëposhtëm gjeni dokumentin e plotë.

Strategjia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore (2011 - 2015) në format PDF