Realizimi i objektivave për vitin 2012 dhe objektivat për vitin 2013