Ministria e Mbrojtjes - Arkivi 2008-2013

Guidë vetëvlerësimi për çështjet e barazisë gjinore në Forcat e Armatosura

Projekt bashkëpunimi mes Ministrisë së Mbrojtjes dhe “Qendrës për Kontrollin Demokratik në Forcat e Armatosura” (DCAF) e UNWomen

Foto Galeri

b_230_153_16777215_00___images_galeria_2013_Janar_31_2.jpgMinistria e Mbrojtjes filloi zyrtarisht implementimin e projektit “Guidë vetëvlerësimi për çështjet e barazisë gjinore në Forcat e Armatosura”.
Projekti ka marrë miratimin e Ministrit të Mbrojtjes z. Arben Imami dhe mundësohet nga “Qendra për Kontrollin Demokratik në Forcat e Armatosura”, me seli në Gjenevë dhe mbështetet nga organizata e Kombeve të Bashkuara UNWomen, në Tiranë.
“Guida e vetëvlerësimit në FA” do të shërbejë si një instrument për të matur përgjegjshmërinë dhe rezultatet në fushën e barazisë gjinore, parë në këndvështrimin e të drejtave të individit, femra dhe meshkuj.
Ky udhëzues do ta ndihmojë jo vetëm në kryerjen e një vlerësimi për institucionin e mbrojtjes, por edhe për hartimin e një plan-veprimi në të ardhmen. Studimi do të zgjasë 6 - muaj dhe do të kalojë në disa hapa. Ai do të përqendrohet në gjashtë tema të rëndësishme: Efikasiteti i performancës; legjislacioni, politikat dhe planifikimi; marrëdhëniet në komunitet; llogaridhënia dhe mbikqyrja; personeli dhe kultura institucionale.
Metodologjia që do të përdoret do të jenë: intervistat, pyetsorët, grupet e fokusit dhe shqyrtimi i dokumenteve (ligje, akte ligjore nënligjore, strategji, politika, etj), me qëllim mbledhjen e informacionit, që do t’i jap përgjigje shumë pyetjeve që lidhen me temat kryesore të përcaktuara në këtë studim.
Procesi i vlerësimit do të jetë një proces që do të shtrihet në gjithë strukturat e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Forcave të Armatosura. Në përfundim të këtij procesi, Ministria e Mbrojtjes dhe Forcat e Armatosura do të kenë një “Raport Vlerësimi”, që do të jap një tablo të përgjithshme të realitetit gjinor, duke përfshirë pikat e forta dhe sfidat kryesore.
Ky raport do të shërbej si baza fillestare për diskutime dhe planifikime të mëtejshme politikash si dhe për një plan veprimi për barazinë gjinore, me mekanizma monitorimi e vlerësimi.
Studimi ndihmon gjithashtu në përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga jurisprudenca ndërkombëtare: Rezoluta 1325 “Gruaja, Paqja dhe Siguria” e KS të OKB dhe Konventa për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit kundër Grave (CEDAW).
Realizimi i këtij studimi do të mundësohet nga një grup pune i përbërë nga Nëpunësi Gjinor; Sektori i Shanseve të Barabarta në QPR dhe Pikat e Kontaktit për Barazinë Gjinore, të ngritura në çdo strukturë të FA. Ekspertiza dhe drejtuesit e projektit janë DCAF dhe UNWomen në Tiranë.
DACF ose “Qendra për Kontrollin Demokratik të Forcave të Armatosura” me seli në Gjenevë është një nga institucionet kryesore në botë në fushat e reformës së sektorit të sigurisë. Programi i DCAF për çështjet gjinore dhe ato të sigurisë funksionon përmes punës kërkimore dhe hulumtuese, këshillimit në lidhje me politikat dhe atij të natyrës teknike, projekteve rajonale në mbështetje të zhvillimit të sektorëve të sigurisë që përmbushin nevojat e sigurisë së burrave, grave, djemve dhe vajzave, si edhe përmes garantimit të pjesëmarrjes së plotë të burrave dhe grave në institucionet e sektorit të sigurisë dhe në proceset e reformave të këtij sektori.
UNWomen është organizata e OKB përkushtuar barazisë gjinore dhe fuqizimit të grave. UNWomen është shembull botëror për gratë dhe vajzat për realizimin e objektivave mbi barazinë gjinore dhe nxitjen e progresit për fuqizimin e tyre.
Përfaqësia e UNWomen në Tiranë, ka mbështetur fuqishëm realizimin e një projekti në fushën e trajnimeve për FA me fokus “Barazia gjinore dhe Rezoluta 1325 e KS të OKB, në sektorin e sigurisë”, si dhe trajnimi i një grupi trajnerësh që do të kenë akses në të ardhmen për të trajnuar strukturat e FA për këto çështje.