Ministria e Mbrojtjes - Arkivi 2008-2013

Deklaratë për shtyp e zëvendësministres së Mbrojtjes, Prof. Dr. Arta Musaraj mbi vendosjen e Sistemit të Automatizuar të Menaxhimit të Burimeve të Mbrojtjes

04 shtator 2013

b_210_140_16777215_00___images_galeria_2013_Shtator_03_01.jpgSot paradite, zëvendësministrja e Mbrojtjes, Prof. Dr. Arta Musaraj dha për mediat një deklaratë për shtyp, në të cilën theksoi:

Jam këtu në mbyllje të këtij mandati qeverisës për të prezantuar një  arritje të shënuar të Ministrisë së Mbrojtjes, e cila ka të bëjë me vendosjen e Sistemit të Automatizuar të Menaxhimit të Burimeve të Mbrojtjes.
Krahas arritjeve të tjera të dukshme në fushën e reformave të mbrojtjes, kjo shënon edhe një trashëgimi me vlerë në asetet e mbrojtjes shqiptare, duke përmbushur kësisoj një nga standardet më të rëndësishme të NATO për sa i takon automatizimit dhe centralizimit të menaxhimit të burimeve të mbrojtjes.

Sistemi i Automatizuar i Menaxhimit të Burimeve të Mbrojtjes është një sistem tërësisht dixhital, me komponentët software dhe hardware të tij të testuar, i cili ka dhënë suksesshëm  produktet e veta në menaxhimin e përbërësve të caktuar të tij, duke sjellë ndryshime rrënjësore në planifikimin e burimeve të mbrojtjes dhe nevojave për to, në përputhje me dokumentet bazë të zhvillimit dhe planifikimit strategjik të mbrojtjes shqiptare.
Ky është një sistem i integruar, i cili projekton dhe administron komponentët e burimeve të mbrojtjes, si ato materiale ashtu edhe ato njerëzore, duke siguruar efiçencë dhe efektivitet të dukshëm e afatgjatë të zhvillimit dhe administrimit të këtyre burimeve.

Procesi i fundit i promovimit në karrierë ishte një demonstrim i suksesshëm i efektivitetit të një sistemi të automatizuar, si mjet skedimi dhe vlerësimi krahasuar me çdo modalitet tjetër të realizuar më parë për këtë proces, duke prodhuar skeda vendimi në lidhje me promovimet dhe zhvillimin e karrierës në Forcat e Armatosura shqiptare që rritën asnjanësinë, duke shmangur subjektivizmin në vlerësim dhe promovim duke ulur kostot e procesit.

Planifikimi i saktë i operacioneve dhe pajisjeve është një prej output-eve primare dhe më të rëndësishme të këtij sistemi, duke sjellë një qartësi dhe efiçencë të rritur në investime duke e bërë çdo fond publik të shpenzuar në këtë drejtim për mbrojtjen shqiptare më të vlefshëm dhe efiçencën e përdorimit të tij dukshëm më të lartë.

Sistemi i Automatizuar i Menaxhimit të Burimeve, i cili përfshin: Tabelat e Organizimit dhe Pajisjeve (TOP), Menaxhimin e Burimeve Njerëzore, Menaxhimin e Infrastrukturës, Dixhitalizimin dhe Arkivimin e Dosjeve, Procesin e Rekrutimit, Testimit dhe Vlerësimit, Trajnimin dhe Gatishmërinë, Planifikimin e Kostos dhe Burimeve, Implementimi i integruar i programit “Alpha Finance”, Menaxhimin e Logjistikës e të tjerë komponentë, është ndërtuar me asistencën e vazhdueshme dhe ekspertizën e avancuar në këtë fushë të kompanisë amerikane CUBIC, e cila prej vitesh asiston Ministrinë e Mbrojtjes në procesin e reformimit të saj.

Vlen të theksohet se integrimi në këtë sistem i menaxhimit të financave të mbrojtjes në gjithë njësitë shpenzuese të saj, bën jo vetëm më të lartë transparencën në menaxhimin e tyre, por mundëson bërjen e analizave financiare që ridimensionon llogaridhënien në përdorimin e financave publike, si dhe rregullon dukshëm proceset e planifikimit, të cilat janë jetike për një vend anëtar të Aleancës më të madhe politike dhe ushtarake deri më sot.

Inventarizimi dhe regjistrimi i burimeve të mbrojtjes e në mënyrë të veçantë i materialeve të tepërta, e bën funksionimin e Sistemit të Automatizuar të Menaxhimit të Burimeve të Mbrojtjes një mekanizëm efiçent në uljen e kostove të administrimit të këtyre burimeve duke ndikuar dukshëm në përmirësimin e financave të vetë sistemit të mbrojtjes.
Duke konkluduar, dëshiroj të theksoj se sot mbrojtja shqiptare operon përmes këtij sistemi të automatizuar, i cili garanton cilësi dhe drejtësi në zhvillimin e karrierës së Forcave të Armatosura, transparencë dhe llogaridhënie në përdorimin e financave publike, kompetencë dhe efektivitet në planifikimin e operacioneve dhe logjistikës së nevojshme për një vend i cili merr përgjegjësitë e duhura si anëtar i NATO dhe krijon një model të suksesshëm të drejtimit në një sektor kaq të rëndësishëm.