Ministria e Mbrojtjes - Arkivi 2008-2013

Ministrja Kodheli prezanton Direktivën e Mbrojtjes 2014

07 janar 2014

b_210_140_16777215_00___images_galeria_2014_Janar_07_02.jpgMinistrja e Mbrojtjes, znj Mimi Kodheli, prezantoi sot Direktivën e Mbrojtjes për vitin 2014. Në këtë prezantim ishte i pranishëm shefi i Shtabit të Përgjithshëm të FA, gjeneralmajor Jeronim Bazo, deputetë të Komisionit Parlamentar të Sigurisë Kombëtare, komandantët e Forcave, gjeneralë, drejtorë dhe ushtarakë të lartë të Ministrisë së Mbrojtjes dhe Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura.

Më poshtë, prezantimi i Direktivës së Mbrojtjes për vitin 2014 nga ministrja e Mbrojtjes Kodheli:

Zoti shef i Shtabit të Përgjithshëm i FA,
komandantë të Forcave,
komandantë të njësive dhe reparteve të FA,
drejtues civilë dhe ushtarakë të Ministrisë së Mbrojtjes,


Pas bilancit të 100 ditëve të qeverisjes së re, jam sot këtu për të prezantuar prioritetet e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Forcave të Armatosura për vitin 2014.
Përpara se të kaloj tek prioritetet, dëshiroj të shpreh, që në krye të herës se, misioni i Forcave të Armatosura për ruajtjen e pavarësisë, sovranitetit dhe tërësisë territoriale, mbështetjen e popullsisë në kohë paqeje, krize e lufte, si dhe dhënien e kontributit për paqen dhe sigurinë në rajon e më gjerë mbetet një mision i shenjtë. Ky mision do të vijojë të realizohet duke harmonizuar të gjitha planet dhe përpjekjet me Aleancën e NATO dhe me institucionet e tjera të sigurisë së shtetit.
Në funksion të përmbushjes së këtij misioni, programi i ri i qeverisë në fushën e Mbrojtjes, përmban objektiva ambiciozë të cilat kërkojnë vijimin e reformave dhe transformimin e mëtejshëm të Forcave tona të Armatosura, krijimin e kapaciteteve të nevojshme ushtarake për përballimin e sfidave të Sigurisë dhe Mbrojtjes, si dhe vendosjen e tyre në lartësinë që meritojnë në shoqërinë shqiptare.
Si asnjëherë më parë, në qendër të këtyre reformave do të jetë lartësimi i figurës dhe integritetit të ushtarakut, nëpërmjet zhvillimit të politikave të nevojshme në fushën e personelit, legjislacionit, promovimit në karrierë, rritjen e transparencës, llogaridhënies dhe eliminimin e korrupsionit në Forcat e Armatosura.
Viti 2013 shënoi një serë arritjesh në drejtim të integrimit të plotë të FA në strukturat ushtarake të NATO, pjesëmarrjes në operacionet e drejtuara nga NATO dhe BE, zgjerimit të gamës së trajnimit dhe stërvitjes, si edhe demontimit të municioneve të tepërta. Por, me gjithë rezultatet e arritura, konstatoj mosrealizime të cilat lidhen me: zhvillimin e kapaciteteve të plota operacionale; dokumentet kryesore strategjikë të Sigurisë dhe Mbrojtjes; keqadministrim të burimeve të Mbrojtjes, të cilat kanë rezultuar në një situatë të rënduar financiare; mosinvestime e keqmbajtje të sistemeve dhe pajisjeve të mbrojtjes, si dhe problematika në procesin e vlerësimit dhe promovimit në karrierë e gradë të personelit ushtarak.

Objektivat dhe prioritetet kryesore për vitin 2014, do të jenë:

1.    Zbatimi i rekomandimeve të dokumentit të Rishikimit Strategjik të Mbrojtjes.
2.    Planifikimi i detajuar për zhvillimin e objektivave të kapaciteteve.
3.    Kryerja e reformës ligjore dhe strukturore.
4.    Lartësimi i figurës dhe integritetit të ushtarakut.

Drejtimet kryesore të punës për vitin 2014 do të fokusohen:

1. Përfundimi i dokumenteve strategjikë në fushën e Sigurisë dhe Mbrojtjes.
Gjatë vitit 2014, do të përfundojnë:

-  Strategjia e Sigurisë Kombëtare, në hartimin e së cilës MM është pjesë e përpjekjeve ndërinstitucionale
-  Strategjia Ushtarake;
-  Plani Afatgjatë i Zhvillimit të Forcave të Armatosura.

2. Rishikimi i Strukturës së Forcave të Armatosura, me synim ndërtimin e një strukture organizative sa më efektive, më funksionale, e aftë për të zbatuar detyrat themelore të mbrojtjes së vendit në kuadër të mbrojtjes kolektive dhe mbështetje të popullsisë civile në emergjencat civile.

3. Reforma Ligjore, në themel të së cilës të jetë rishikimi i të gjitha akteve që rregullojnë veprimtarinë e Forcave të Armatosura.

4. Reforma e personelit, e cila, në përputhje me rekomandimet e dokumentit të Rishikimit Strategjik të Mbrojtjes, të mbajë parasysh të gjithë ciklin jetësor të personelit. Prioritet të jetë promovimi i personelit, me kualifikimin dhe eksperiencën e duhur, integritet të plotë, dinjitet dhe përkushtim në kryerjen e detyrave të ngarkuara.

5. Batalioni i Këmbësorisë së Motorizuar do të jetë kapaciteti prioritar i Forcave të Armatosura, si dhe detyrimi ynë kryesor në kuadër të kapaciteteve të kërkuara nga NATO. Zhvillimi i këtij batalioni të konsiderohet parësor nga SHPFA dhe Forca Tokësore, duke u reflektuar në të gjitha planet e ristrukturimit, modernizimit, trajnimit dhe stërvitjes për vitin 2014.

6. Arsimimi, trajnimi, stërvitja dhe vlerësimi. Procesi i arsimimit, trajnimit, stërvitjes dhe vlerësimit të konsolidohet më tej, në përputhje me standardet më të përparuara të NATO.

-  Sistemi i arsimor duhet t’i nënshtrohet një transformimi të thellë, ku prioritet të mbetet përgatitja e ushtarit profesionist, nënoficerit, kadetëve dhe oficerit të trupës dhe shtabeve për të gjitha nivelet.
-  Trajnimi individual, kolektiv dhe stërvitjet duhet të planëzohet në të gjithë strukturën e Forcave të Armatosura duke përfshirë nivelin taktik deri në nivelet më të larta politike e strategjike.

7. Pjesëmarrja në operacione. Forcat tona të Armatosura mbeten tërësisht të angazhuar të kontribuojnë në përfundimin e operacionit ISAF, Afganistan, sipas motos që tashmë është deklaruar: “together in, together out”. (të gjithë hymë në operacion së bashku, të gjithë përfundojmë dhe largohemi nga operacioni së bashku). Gjatë vitit 2014, FA të planifikojnë pjesëmarrjen në operacionin e ardhshëm “Resolute Support” në përputhje me direktivën e NATO, si dhe KFOR në Kosovë dhe ALTHEA në Bosnje dhe Hercegovinë.

Nuk mund të lë pa përmendur këtu zhvillimin e mëtejshëm të politikave të personelit për përzgjedhjen dhe dërgimin e tyre në operacione jashtë vendit. Dëshiroj të bëj të qartë për këdo, se këto kontingjente do të mbeten pjesa më vitale e shoqërisë dhe Forcave tona të Armatosura.
Në vijën e parë të luftimit, apo në shtabe të ndryshme, të gjithë ata, ushtarë, nënoficerë apo oficerë, përfaqësojnë Shqipërinë dhe Forcat tona të Armatosura. Ndaj këtë detyrë duhet ta kryejnë me dinjitetin që u takon për të lartësuar në këtë mënyrë emrin e Shqipërisë dhe FA.
Me këtë rast, shpreh mirënjohjen time më të thellë ndaj të gjithë atyre që shërbejnë, së bashku me aleatët tanë, në misionet tona jashtë vendit, në ruajtje të paqes dhe sigurisë.
Në të njëjtën kohë, mbetem tërësisht e vendosur, në zbatimin me rigorozitet të lartë të politikave më të mira, që kanë të bëjnë me përzgjedhjen e tyre, trajnimin dhe plotësimin e të gjitha kushteve për realizimin e misionit që u ngarkohet.

8. Mbështetja logjistike e mjekësore. Strukturat e mbështetjes logjistike dhe mjekësore të rrisin rolin e tyre për krijimin e kushteve më optimale të mundshme për realizimin e misionit të Forcave të Armatosura.

9.  Modernizimi dhe infrastruktura.

-  Modernizimi: Në kushtet e kufizimeve financiare, është e nevojshme finalizimi i të gjitha kontratave ekzistuese, duke bërë rregullimet e duhura në përputhje me kuadrin ligjor. Një vend të veçantë të zënë projektet e financuara nga NATO apo nga donatorë të tjerë. Në këtë kuadër prioritet mbetet zbatimi i projektit NATINADS (Projekti për Integrimin e Mbrojtjes Ajrore Kombëtare me atë të NATO).
-  Infrastruktura të përmirësohet duke u përqendruar investimet në krijimin e kushteve sa më optimale për realizimin e misionit të kërkuar, si dhe për jetesën e personelit të Forcave të Armatosura.

10. Demontimi i municioneve të tepërta do të vijojë edhe gjatë vitit 2014. Forcimi i masave të sigurisë në këtë proces duhet të jetë parësor për të shmangur aksidente apo ngjarje të jashtëzakonshme. Evadimi i materialeve dhe pajisjeve të tepërta do të jetë prioritet i njësive përkatëse të Forcave të Armatosura.

11. Menaxhimi i Burimeve Financiare. Transparenca në menaxhimin e burimeve financiare do të jetë e plotë. Në kushtet e buxhetit të kufizuar ky menaxhim merr një rendësi më të veçantë.

12. Bashkëpunimi ndërkombëtar në fushën e Mbrojtjes:

-  Bashkëpunimi me NATO të përqendrohet në realizimin e objektivave të kapaciteteve, harmonizimin e mëtejshëm të procesit të planifikimit të Mbrojtjes së NATO me atë kombëtar.
-  Bashkëpunimi me BE të përqendrohet në realizimin e kërkesave që rrjedhin nga procesi i integrimit të vendit në BE.
-  Bashkëpunimi me OSBE të përqendrohet në realizimin e marrëveshjeve për eliminimin e kimikateve të tepërta, hotspoteve, si dhe armëve të vogla dhe të lehta.
-  Bashkëpunimi rajonal, kryesimi nga vendi ynë i Iniciativës së A-5, të synojë rritjen e rolit të Shqipërisë në rajon, përmes zhvillimit të projekteve të përbashkëta, në kuadër të kësaj iniciativave dhe të iniciativave të tjera të rëndësishme rajonale.
-  Bashkëpunimi dypalësh të ketë në fokus mbështetjen e Forcave të Armatosura në arritjen e objektivave të kapaciteteve.

Si ministre e Mbrojtjes, kërkoj nga Shtabi i Përgjithshëm, komandantët e Forcave dhe njësive, drejtoritë në Ministrinë e Mbrojtjes dhe Shtabin e Përgjithshëm të FA të detajojnë plane dhe programe veprimi në zbatim të detyrimeve që rrjedhin nga kjo direktivë, si dhe të marrin masa për realizimin në kohë të tyre.
Inkurajoj dhe mbështes të gjithë personelin ushtarak dhe civil të FA, në përmbushjen e prioriteteve dhe objektivave të vitit 2014. Kërkoj nga të gjithë ju, të punoni me përkushtim për realizimin e kësaj direktive, për të ngritur në një shkallë më të lartë dinjitetin e Forcave tona të Armatosura, duke e renditur ato në lartësinë që e kërkojnë interesat e vendit. Sfidat janë të mëdha, i tillë duhet të jetë edhe angazhimi ynë i përbashkët për t’i përballuar ato me sukses.

Ju faleminderit.