Ministria e Mbrojtjes - Arkivi 2008-2013

Qendra Ndërinstitucionale Operacionale Detare

Qendra Ndërinstitucionale Operacionale Detare (QNOD) është një institucion ndërdikasterial që ka për detyrë të sigurojë vëzhgimin e hapësirës detare shqiptare, për të realizuar organizimin, planëzimin, bashkërendimin dhe drejtimin e operacioneve në det, në përputhje me legjislacionin detar kombëtar dhe ndërkombëtar.

Institucionet pjesëmarrëse në QNOD janë:

  • Ministria e Brendshme; prani 24 orëshe me anë të koordinatorëve institucionalë dhe oficerëve të shërbimit.
  • Ministria e Mbrojtjes; prani 24 orëshe si dhe bën operimin dhe mirëmbajtjen e Sistemit të Vëzhgimit të Hapësirës Detare.
  • Ministria e Financave; prani 24 orëshe nëpërmjet koordinatorëve institucionalë dhe Oficerëve të Shërbimit.
  • Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave; prani 24 orëshe koordinatorëve institucionalë dhe Oficerëve të Shërbimit.
  • Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit; kapacitet bashkërendues.
  • Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorëve; kapacitet bashkërendues.
  • Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve; kapacitet bashkërendues.